දැන්වීමක් පළකරන්න පළමුව Computer එකෙන් පැමිණෙනවනම් Submit Ad ක්ලික් කිරීමෙනුත් , ඔබ Mobile Phone එකෙන් පැමිනෙනවනම් දකුණුපස ඉහළ කෙළවරේ [+] ලකුණ මත ක්ලික් කර Sign in with Gmail හරහා නොමිලේ එකවුන්ට් එකක් සාදා ගන්න. ඉන්පසු නැවත Submit Ad හෝ [+] ලකුණ ක්ලික් කර දැන්වීම් පලකරන්න.

Popular Categories

Select one of the popular categories and start browsing

I Am A Buyer!

Benefit with creating account which will allow you to store favorite ads, have chat with the seller, review the seller / be reviewed and after a while if you decide to sell something it will be ready for it. නොමිලේ දැන්වීම් පළකරන්න,ඔබගේ පෞද්ගලික එකවුන්ට් එකක් සාදාගන්න මෙම බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න.

I Am A Seller!

In order to list your product/services and start earning you need to create your account. Account has all the tools you need. නොමිලේ දැන්වීම් පළකරන්න,ඔබගේ පෞද්ගලික එකවුන්ට් එකක් සාදාගන්න මෙම බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න.

Why Us

Easy to Register
You get your own Profiles 
You can Promote your Ad
100% Secured
Grow Your Business Fast

Our VIP Members

This Space is for you!
Contact us for details :
[email protected]
0717564977

header - Home

Example

This Space is for you!
Contact us for details :
[email protected]
0717564977

This Space is for you!
Contact us for details :
[email protected]
0717564977

This Space is for you!
Contact us for details :
[email protected]
0717564977

This Space is for you!
Contact us for details :
[email protected]
0717564977