10 සහ 11 ශ්‍රේණි සදහා අ.පො.ස  (සා/පෙළ) ව්‍යාපාර අධ්‍යනය හා ගිණුම්කරණය 


  • විෂය නිර්දේශය ආවරණය
  • පෙරහුරු ප්‍රශ්නනෝත්තර
  • පසුගිය ප්‍රශ්නනෝත්තර සාකච්ඡාව

තනි හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති  

(නුගේගොඩ, මහරගම, කොට්ටාව, හෝමාගම, අතුරුගිරිය සහ මාලබේ අවට )

M.W. ඕෂනී සඳුපමා ද සිල්වා

Bsc. (Log.Mgt.)Sp.