අතුරුගිරිය මෙගා සිටි

යුරෝපයෙන් ආනයනය කරනලද,උසස් තත්ත්වයේ නිමි ඇදුම් ඉතා අඩු මිළට අතුරුගිරිය මෙගාසිටි හීදී…

රුපියල් 100 සිට නිමි ඇදුම් ලබාගත හැක.

  • ඩෙනිම්
  • මෝටසයිකල් ජැකට්
  • කාන්තා නිමි ඇදුම්
  • පිරිමි නිමි ඇදුම් සහ බොහෝ දෑ

 

පැමිණ බලන්න.

 

පෙ.ව.10.30 සිට ප.ව. 7.30 දක්වා විවෘතයි.අගහරුවාදා දිනයන්හී වසා ඇත.