1. තලගල ගෝණපල  පාරට යාබදව අගනා  බිම්  කොටසක් වේල් යායට මුහුනලා පචස් 14 ක්