ජා-ඇළ බෝපිටිය නගරය මාධ්‍යයේ පිහිටි ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් සඳහා ඉතා සුදුසු තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ තෙවන මහල කුලියට හෝ බද්දට….
නළ ජලය, විදුලිය, වැසිකිළි පහසුකම් සහිතයි.
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න – 0772 690 901 – 0710 721 275