විසිතුරු මත්ස්‍ය ගොවිපලක රැකියා පුරප්පඩුවක් ඇත. පිරිමි ලමුන් අමතන්න. නවාතැන් පහසුකම් සැපයේ. 0767163474