කිරිදිවැල, ගමිපහ හා අවිස්සාෙවිල්ල පුදේශයේ අලුතින් අාරමිභ කරන ස්පා අයතන සදහා වයස 18-35 පියමනාප ගැහැනු ළමුන් බදවාගනු ලැෙබි.

* පුහුනු හෝ නුපුහුනු.

* පුහුනුව අායතනයෙන් ලබාදෙනු ඇත.

* වයස 18-35 කාන්තා අය විය යුතුය.

* සේවා කාලය අර්ද කාලින හො පුර්ණ කාලින වියහැක.

* ෙදනික වැටුප් හා ෙකාමිස් 10000 දක්වා.

* ෙවනත් විෙශ්ෂ දිමනා.

 පහත අංකයෙන් අමතන්න. 0762098450  නැත්නමි ෙමිල් කරන්න. [email protected] 

 

Vacancies available for age 18-35 girls or ladies at nearly started spa clinics at Kirindiwela, Gampaha and awissawella.

  • With or without experience
  • Training will be provided free.
  • Age 18-35 girls
  • part time./ Full time
  • Daily salary- 10000/=
  • special alowances

Contact or mail: [email protected]  0762098450.